Wydajność 2000 m3

Beton towarowy

Przebijemy każdą ofertę

Sprzedaż piasku

Własna kopalnia piasku

Bezkonkurencyjni cenowo !!!

Kompleksowe wykonawstwo

Prace budowlane

Budujemy od "A do Z"

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA: 48 628 30 15 | 516 561 993

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane RAFEX Rafał Mańko

realizuje projekt: "Podniesienie konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "RAFEX" Rafał Mańko poprzez wdrożenie na rynek nowego produktu, będącego wynikiem własnych prac B+R."Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "RAFEX" Rafał Mańko (dalej: Rafex) zostało założone w 2004 roku. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Mirówek 21, 26-503. Zakład produkcyjny znajduje się w miejscowości Radom, ul. Wierzbicka, nr dz 107, 26-600 oraz w miejscowości Szydłowiec, ul. Staszica, nr 19a, 26-500. Rafex to betoniarnia, kopalnia piasku oraz firma świadcząca usługi budowlane. Od początku główna działalność firmy związana jest z PKD 23.63.Z, które obejmuje produkcję masy betonowej prefabrykowanej. Oferowana jest pełna gama betonów dla różnych zastosowań, zaprawy murarskie, betony specjalistyczne, piasek. Ponadto świadczone są usługi: transportowe, pompowanie betonu, dostarczanie piasku budowlanego, kruszyw oraz pełny zakres prac budowlanych, dzięki temu Klienci firmy otrzymują kompleksową usługę.

Cele projektu

Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R oraz wprowadzenia na rynek i do oferty nowego, innowacyjnego produktu tj.: mieszanki betonowej z dodatkiem odpadowych pyłów poprodukcyjnych. Zakres Projektu obejmuje nabycie ciągu technologicznego do produkcji mieszanki betonowej. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie technologii produkcji wyrobów, będącej wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac B+R dotyczących opracowania innowacyjnej mieszanki betonowej z dodatkiem odpadowych pyłów poprodukcyjnych. Wdrożenie opracowanych produktów wymaga dokonania inwestycji w środek trwały w postaci ciągu technologicznego do produkcji mieszanki betonowej.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:
  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • wdrożenie innowacji produktowej,
  • zmniejszenie wpływu procesu na środowisko,
  • poprawę warunków pracy,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym.

Zakres projektu został stworzony w oparciu o analizę i ocenę potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa oraz z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb odbiorców końcowych. Dzięki realizacji projektu w planowanym zakresie wszystkie bieżące problemy Wnioskodawcy zostaną rozwiązane, a potrzeby odbiorców zaspokojone.

Planowany okres realizacji projektu

Od 01-03-2023 do 31-12-2023.

Planowane efekty

Wdrożenie nowej technologii wpłynie na umożliwienie firmie produkcji masy betonowej o podważonych parametrach jakościowych (która nie jest możliwa do wykonania posiadanymi technologiami). Wpłynie również na poprawę warunków pracy (poprzez redukcję poziomu hałasu) oraz wpływu na środowisko (zmniejszenie energochłonności procesu oraz ilości surowców wykorzystywanych w procesie produkcji poprzez częściowe zastąpienie ich pyłami, które trafiają do środowiska jako odpad). Część inwestycyjna zostanie zrealizowana od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Przedsięwzięcie jest przygotowane pod względem technicznym, organizacyjnym oraz finansowym.

Wartość projektu

1 364 070,00zł

Wkład Funduszy Europejskich

820 660,00zł

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Oś Priorytetowa RPO WM: III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie: 3.3 Innowacje w MŚP.TOP